Arpalit NEO sprej

Prípravok je určený k hubeniu kliešťat, bĺch, vší a všeniek

Arpalit NEO sprej
Foto je ilustračné
Stav:
nové
Výrobca:
ARPALIT
Dostupnosť:
do 7 dní
Cena s DPH:
7,41 Eur / ks
Cena pre útulok bude zobrazená až v nákupnom košíku (v bode 2), keď zakliknete Kupujem pre útulok. Doprava pre útulok je zdarma.
Dodávka do útulku bude minimálne 1 krát mesačne
Útulkovská cena s DPH:
6,95 Eur / ks
Kúpiť

Detaily

Forma spreju je pre svoju ľahkú aplikáciu vhodná predovšetkým pre veľké zvieratá a ich príbytky. Aplikačná forma spreju poskytuje veľmi jemné kvapky, ktoré sú vhodné taktiež pre hubenie parazitov u malých druhov živočíchov – u myší, škrečkov, aj u drobných druhov vtáctva. Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme aerosolu. Roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidným a larvicidným účinkom. Nie je vhodný pre mačky a choré zvieratá. 

Liečivé látky: Permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,7mg
Fenoxycarbum 1,2mg

Charakteristika prípravku: Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáriou vo forme aerosolu s hnacím plynom. Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g kožný sprej, roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidným a larvicidným účinkom.

Cieľový druh zvierat:
Nepotravinové druhy zvierat: psi, vtáky, plazy a iné drobné zvieratá.

Indikácie:
Liečba a prevencia ektoparazitóz u nepotravinových zvierat, najmä psov, vtákov, plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí proti kliešťom, blchám (Ctenocephalides spp., klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), všiam (Haematopinus spp.), všenkám (Mallophaga spp.) a ich vývojovým štádiám.

Kontraindikácie:
- Nepoužívať u chorých zvierat. 
- Nepoužívať u mačiek. Obmedzte možnému styku mačiek se psami po ošetrení.
- Nepoužívať pri známej precitlivelosti na niektorú z obsiahnutých látok.
- Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku a dobe laktácie.

Nežiadúce účinky: Iba ojedinele môže u precitlivelých jedincov dôjsť k prejavom intoxikace (zhoršenie kvality až strata srsti, zvracanie, triaška, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiadúcich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

Spôsob a cesta podávania Arpalit NEO Sprej:
Pred upotrebením pretriasť. Nádobku je nutné držať vo zvislej polohe. Prípravok sa nanáša stiskom rozprašovača proti smeru srsti alebo peria zo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu tela. Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zviraťa. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenia kože alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa s výnimkou tvárovej časti. K ošetreniu tvárovej časti tela sa prípraveok nastrieka na ruku v rukavici a opatrne sa votrie do srsti, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Srsť sa prečeše hrebeňom, kefou alebo rukou, aby sa prípravok dostal až na kožu.

- Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať.
- Ošetrenie je možné po 1 týždni zopakovať.
- Pri ošetrení vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pri ošetření plazov prípravok aplikovať dlhšiu dobu pred kŕmením.
- Po aplikácii prípravku zabráňte olizovaniu ošetrenej srsti.
- V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.
- Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné vystriekať prípravkom do mokra i jeho príbytok a nechať zaschnúť.

Zvláštne upozornenia:
- Pri práci používajte ochranné rukavice. Pri aplikácii je nutné chrániť oči pred zásahom spreju.
- Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa.
- Po práci si starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď velkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Pokiaľ sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka) či alergickej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ľudia so známou precitlivelosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom.
- Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami.
- Neaplikovať do akvárií a rybníkov – pre vodní organizmy a včely je prípravok toxický.
- Zvláštnu pozornosť je nutné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liečivým prípravkom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohoto prípravku.
- Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zviraťom po dobu 24 hodín.
- Nepoužívať u mačiek. 
- Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky.
- Prípravok môže byť pre mačky nebezpečný i po kontakte s ošetreným psom. 
- Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.
- Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití účinnej látky z rovnakej skupiny.

Zvláštne podmienky pre uchovanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.